Experience TEN Sp. z o.o. (dalej:. Administrator danych), jako operator dostępnych w ramach strony internetowej z nazwą domeny www.ten.media zwaną dalej ( Website), przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zarządzania danymi przeprowadzone w ramach usług związanych z Serwisu.

Użytkownicy odwiedzający Serwis (dalej: Użytkownik), podając informacje niezbędne do kontaktu z nami i prosząc o wycenę, akceptują wszystkie warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności (dalej: Prospekt), dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Prospektem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Dane menedżera danych

Administratorem danych jest:
Experience TEN Sp.z.o.o, 02-665 Warszawa, Aleja Wilanowska 368C lok. 110
poland@ten.media

Zakres zarządzania danych

W interfejsie Serwisu Użytkownik ma możliwość wprowadzenia swoich danych w celu korzystania z usług Serwisu oraz Administratora (dalej: Kontakt). Podczas kontaktu wymagane są następujące dane osobowe (dane oznaczone * są wymagane):

– imię i nazwisko *;
– adres e-mail *.

W Serwisie Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera Partnera Administratora (dalej: Subskrypcja Newslettera) poprzez odrębny interfejs. Poproś o wycenę od administratora danych (dalej: Wniosek). Aby zapisać się do newslettera dla partnerów i poprosić o wycenę a wymagane są następujące dane osobowe (dane oznaczone * są wymagane):

– imię i nazwisko *;
– adres e-mail *.

Dane w serwisie mogą być wprowadzane tylko osoby powyżej 18 roku życia .

Cel i czas przetwarzania danych

Administrator danych wykorzystuje dane w następujących celach:

 

W związku z Rejestracją w Serwisie celem zarządzania danymi jest kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia informacji o usługach Serwisu i Administratorze, a także przygotowania oferty handlowej i przesłania jej drogą mailową.

W przypadku zapisania się do Newslettera Partnera wysyłaj na podany przez Użytkownika adres e-mail newsletter o nowościach związanych z usługami Administratora, uruchomieniach i zamknięciach kampanii, rozwoju biznesowym i technologicznym.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zarządzania danymi, takim jak rejestracja w Serwisie, subskrypcja Newslettera Partnera, Zapytanie o kontakt czy Zapytanie ofertowe, do czasu żądania usunięcia danych przez Użytkownika lub wycofania zgody.

Dane osobowe zostaną usunięte jednocześnie z ustaniem celu przetwarzania danych lub niezwłocznie na żądanie Użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rejestrując się w celu otrzymywania newslettera Parnteri lub kontaktując się lub prosząc o wycenę, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora w sposób opisany w niniejszym Prospekcie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika wyrażonej po zapoznaniu się z tymi informacjami.

Użytkownicy mogą wprowadzać wyłącznie swoje dane osobowe w Serwisie. Jeżeli nie poda własnych danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą.

Uprawnieni do dostępu do danych osobowych, przetwarzania danych

Rejestrując się w celu otrzymywania Newslettera Parnteri lub kontaktując się lub prosząc o wycenę, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora w sposób opisany w niniejszym Prospekcie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika wyrażonej po zapoznaniu się z tymi informacjami.

Użytkownicy mogą wprowadzać w Serwisie jedynie własne dane osobowe. Jeżeli nie poda własnych danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą.

Prawa użytkownika

Dostęp do danych osobowych

Na żądanie Użytkownika Administrator udziela informacji, czy zajmuje się zarządzaniem danymi w odniesieniu do jego danych osobowych, a jeżeli tak, udziela mu dostępu do danych osobowych oraz informuje o następujących informacjach:

 • cel (e) przetwarzania danych;
 • rodzaje danych osobowych, których dotyczy przetwarzanie;
 • w przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika - podstawa prawna i odbiorcy / odbiorcy przekazania;
 • planowany czas przetwarzania danych;
 • uprawnienia Użytkownika w związku z sprostowaniem, usunięciem i ograniczeniem przetwarzania danych osobowych, a także wniesieniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • możliwość odwołania się do Urzędu;
 • źródło danych;
 • nazwiska, adresy i czynności przetwarzania danych podmiotów przetwarzających.

Administrator nieodpłatnie przekaże Użytkownikowi kopię danych osobowych podlegających zarządzaniu. Administrator danych może naliczyć rozsądną opłatę w oparciu o koszty administracyjne za dodatkowe kopie, o które zwróci się Użytkownik. Jeżeli Użytkownik złożył żądanie drogą elektroniczną, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda inaczej.

Administrator ma obowiązek udzielić informacji na żądanie Użytkownika w zrozumiałej formie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od złożenia żądania. Użytkownik może złożyć wniosek o dostęp na dane kontaktowe podane w pkt.1.

Korekta zarządzanych danych

Użytkownik może zażądać od Administratora danych (podając dane kontaktowe wskazane w pkt. 1) poprawienia niedokładnych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, biorąc pod uwagę cel zarządzania danymi. Administrator danych dokonuje korekty bez zbędnej zwłoki.

Usuń zarządzane dane (prawo do zapomnienia)

Użytkownik może żądać od Administratora bez zbędnej zwłoki usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Użytkownik cofnie zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do zarządzania danymi;
 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 • przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego mającym zastosowanie do administratora;
 • zbieranie danych osobowych za zgodą miało miejsce w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego dla dzieci.

Jeżeli Administrator ujawnił (udostępnił podmiotowi trzeciemu) dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z powyższym, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty realizacji, musi podjąć rozsądne kroki i środki w celu poinformowania o tym danych osobowych. administratorzy danych, których Użytkownik zażądał usunięcia linków do danych osobowych, o których mowa, lub kopii lub duplikatu takich danych osobowych.

 Dane osobowe nie muszą być usuwane, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne:

 • w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się z ciążącego na administratorze obowiązku przetwarzania danych osobowych lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że prawo do usunięcia danych uniemożliwiłoby takie przetwarzanie lub poważnie zagroziło;
 • obsesja do wnoszenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

 Ograniczanie dot. danych

 Użytkownik jest uprawniony do ograniczenia przetwarzania danych na żądanie Administratora zamiast ich poprawiania lub usuwania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, w którym to przypadku ograniczenie dotyczy okresu, który pozwala administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów zarządzania danymi, ale Użytkownik żąda ich w celu wniesienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec zarządzania danymi; w takim przypadku ograniczenie obowiązuje tak długo, jak długo zostanie ustalone, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych powodów osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych jest ograniczone, takie dane osobowe mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo w ważnym interesie publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

Administrator danych poinformuje z wyprzedzeniem Użytkownika, na którego żądanie zarządzanie danymi zostało ograniczone, o zniesieniu ograniczenia w zakresie zarządzania danymi.

Obowiązek informacyjny dotyczący sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych

Administrator informuje wszystkich odbiorców, którym lub którym przekazano dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Administrator danych poinformuje Użytkownika na żądanie o tych odbiorcach.

Prawo do protestu

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych

 • niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

 W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika, Administrator nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże, że przetwarzanie danych jest uzasadnione ważnymi prawnie uzasadnionymi przyczynami nadrzędnymi wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub związanymi z wniesieniem, egzekwowaniem lub ochroną roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma na celu bezpośrednie przejęcie działalności, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w tym celu. Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu bezpośredniego pozyskania działalności gospodarczej, dane osobowe nie mogą być już przetwarzane w tym celu.

Administrator Danych poinformuje Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, o działaniach podjętych w związku z żądaniem dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu i przeniesienia danych. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę złożoność wniosku i liczbę wniosków, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Administrator danych poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu, wskazując przyczyny opóźnienia, w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Jeżeli Użytkownik złożył żądanie w postaci elektronicznej, informacje zostaną podane w miarę możliwości drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda inaczej.

Jeżeli Administrator nie podejmie działań na żądanie Użytkownika, poinformuje Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia przez Użytkownika skargi do organu nadzorczego oraz przysługujących mu środków ochrony prawnej.

Na żądanie Użytkownika informacje, informacje oraz działania podjęte na podstawie żądania są udostępniane nieodpłatnie. Jeżeli żądanie Użytkownika jest ewidentnie nieuzasadnione lub - w szczególności ze względu na swój powtarzalny charakter - nadmierne, Administrator, biorąc pod uwagę administracyjne koszty udzielenia żądanych informacji lub działania lub podjęcia żądanych działań, może nałożyć rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Ciężar udowodnienia, że ​​żądanie jest oczywiście bezzasadne lub nadmierne, spoczywa na Administratorze.

Ochrona danych

Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych, do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych oraz do ustalenia proceduralnych zasad zapewniających ochronę rejestrowanych, przechowywanych i przetwarzanych danych oraz zapobiegających ich zniszczeniu i nieuprawnionemu wykorzystaniu. i nieautoryzowanych zmian. Zobowiązuje się również wezwać wszystkie osoby trzecie, którym dane są przekazywane lub przekazywane za zgodą Użytkowników, do przestrzegania wymogu bezpieczeństwa danych.

Administrator danych zapewnia, aby przetwarzane dane nie były dostępne, udostępniane, przekazywane, modyfikowane lub usuwane przez osoby nieuprawnione. Przetwarzane dane mogą być ujawnione jedynie Administratorowi i jego pracownikom, a także przetwarzającemu przez niego Przetwarzającemu, a Administrator Danych nie przekazuje ich podmiotowi trzeciemu, któremu nie przysługuje prawo do ich udostępnienia.

Administrator danych zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dane nie zostały przypadkowo uszkodzone lub zniszczone. Powyższe zobowiązanie Administrator nakłada na pracowników uczestniczących w czynnościach związanych z zarządzaniem danymi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ochrona danych w sieci Internet nie może być w pełni zagwarantowana w przypadku podania danych osobowych w Serwisie, pomimo iż Administrator posiada najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi lub odzyskaniu danych. W przypadku nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych pomimo naszych starań, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie pozyskanie lub nieuprawniony dostęp do danych ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi z tych powodów. Ponadto Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe podmiotom trzecim, które mogą je wykorzystać do celów niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek inny sposób.

W żadnych okolicznościach administrator nie gromadzi konkretnych danych, tj. Danych dotyczących pochodzenia rasowego, przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej, poglądów politycznych lub przynależności do partii, przekonań religijnych lub innych, przynależności do organizacji rzeczniczej, stanu zdrowia, patologii pasja, życie seksualne i kryminalna.

Obsługa i zgłaszanie incydentów związanych z prywatnością 

Incydent związany z ochroną danych to każde zdarzenie, które wiąże się z niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w związku z danymi osobowymi zarządzanymi, przesyłanymi, przechowywanymi lub przetwarzanymi przez Administratora, w szczególności nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zmianą, komunikacją, usunięciem, utratą lub zniszczeniem oraz przypadkowym zniszczeniem oraz powodując obrażenia.

Administrator danych poinformuje osoby, których dane dotyczą, o zdarzeniu związanym z ochroną danych za pośrednictwem strony internetowej Administratora w ciągu 72 godzin od wykrycia incydentu związanego z ochroną danych.

Administrator danych prowadzi rejestr incydentów związanych z ochroną danych w celu monitorowania działań związanych ze zdarzeniem związanym z ochroną danych oraz informowania osób, których dane dotyczą. Rejestr zawiera następujące informacje: 

 • zakres danych osobowych, których to dotyczy;
 • zakres i liczba interesariuszy;
 • data zdarzenia związanego z ochroną danych;
 • okoliczności i skutki incydentu związanego z ochroną danych;
 • środki podjęte w celu rozwiązania incydentu związanego z ochroną danych.

Dane zawarte w rejestrze będą przechowywane przez Administratora przez 5 lat od momentu wykrycia zdarzenia związanego z ochroną danych.

Egzekwowanie prawa 

Jeżeli Użytkownik uzna, że ​​Administrator danych nie postąpił zgodnie z prawem podczas przetwarzania danych osobowych, może napisać na adres e-mail poland@ten.media lub na adres pocztowy: Experience TEN Sp.z.o.o, 02-665 Warszawa, Aleja Wilanowska 368C lok. 110.

Właściwy organ może również dochodzić zadośćuczynienia zgodnie z obowiązującym prawem

 • W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/)
 • w sądzie.

Pozostałe zapisy i regulacje 

Niniejszy Prospekt podlega prawu węgierskiemu oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 95/46 ( 27 kwietnia 2016 r.).

Warszawa, 2020 r.

Experience Ten Sp. z o.o.

Administrator danych